Sep 282020
 

Südmark Propaganda Marken

2 Heller – deutscher Wehrschutz Südmark

                       

 

 

                                               

 

 

2 Heller Deutschböhmen  – Propaganda Marke  von 1913

2 Heller Bund der Deutschen Nordmährens

 

Winfried Michael Zehm

[Copyright © Text / Bilder - Winfried Michael Zehm ]